top of page

IV. LUSITANO FESTIVAL

13.07.2024

ZH Tlumačov

Svod a výstava koní lusitano

Zápis klisen a hřebců do portugalské plemenné knihy.

přihláška v PDF ke stažení zde

přihláška WORD ke stažení zde

img_1_1713783832261.jpg

Správní rada spolku

Klub chovatelů koní Lusitano, z.s.

(dále též „Spolek“)

 

se sídlem Měnín 483, 66457 Měnín

IČ: 075 46 769

zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 25424

 

s v o l á v á

 

ř á d n o u    č l e n s k o u   s c h ů z i

 

která se koná dne  20.12. 2023 ve 14.00 hod.

 v jezdeckém areálu JK Rubi a v sídle spolku Měnín 483, Měnín, prostor klubovny.

s tímto pořadem jednání:

 1. Zahájení členské schůze – posouzení schopnosti usnášení

 2. Volba předsedy členské schůze a zapisovatele

 3. Schválení účetní závěrky za rok 2022

 4. Projednání  přípravy  Lusitanofestivalu  v  roce  2024, možné termíny  v  návaznosti  na konání  ME ve WE a chovatelskou sezonu.

 5. Ostatní

 6. Usnesení   řádné  členské  schůze

 7. Závěr členské  schůze

Informace  k  účasti  na  členské  schůzi:

Prezentace  členů  bude  zahájena  ve 14:00 hod.  v  místě  konání  členské  schůze .  Oprávnění k účasti a k výkonu členských  práv  na  řádné  členské  schůzi  má  osoba,  která   je  ke dni  konání   řádné  členské schůze členem Spolku a prokáže svoji totožnost občanským průkazem.  Zástupce člena spolku odevzdá u prezence písemnou plnou moc k zastupování s úředně ověřeným podpisem člena, ze které vyplývá rozsah oprávnění  zmocněnce a prokáže se občanským průkazem. Všechny listiny tvořící přílohy pořadu jednání členské schůze budou řádným členům předloženy na vyžádání od předsedy správní rady. Pokud se chtějí dostavit nečlenové klubu žádáme o nahlášení na email lusitanoklubu z důvodů kapacity místnosti.

 

Zdůvodnění  jednotlivých návrhů pořadu jednání:

 • Bod 1 a bod  2: Pro platnost jednání členské schůze je nutné posoudit usnášeníschopnost schůze a dále zajistit formální vedení a administraci schůze;

 

 • Bod 3: Správní rada v souladu se stanovami  předkládá ke schválení  účetní závěrku klubu za rok 2022

 • Bod 5: Správní rada otevírá diskuzi  k termínu pořádání  Lusitanofestivalu v roce 2024;

 

 • Bod 6: Ponechán prostor pro ostatní návrhy a případnou diskuzi přítomným členům spolku;

 

 • Bod 7: V souladu s platným zněním stanov je nutné přijmout usnesení  k  jednotlivým bodům schůze    a tyto se všemi náležitostmi zapsat;

 

 • Bod 8: Závěr schůze a poděkování  přítomným členům.

 

Návrhy usnesení:

 1. Členská schůze spolku Klub chovatelů koní Lusitano, z.s. je usnášeníschopná.

 2. Členská schůze spolku schválila předsedou členské schůze spolku pana/í Mgr. Pavla Rubíčková, zapisovatelem pana/í Veronika Srbová,

 3. Členská schůze Spolku schválila účetní závěrku roku 2022.

 4. Členská schůze Spolku diskutovala termíny Lusitanofestivalu 2024 

 5.  Členská schůze Spolku vzala na vědomí vyjádření jednotlivých členů spolku k diskutovaným tématům.

 6. Členská schůze Spolku přijala všechna usnesení projednaná pod body 1 – 5.   

 

 

 

V  Měníně  15.11. 2023                                           

Mgr. Pavla Rubíčková                                                        

Předseda správní rady         

Správní rada spolku

Klub chovatelů koní Lusitano, z.s.

(dále též „Spolek“)

 

se sídlem Měnín 483, 66457 Měnín

IČ: 075 46 769

zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 25424

 

s v o l á v á

 

ř á d n o u    č l e n s k o u   s c h ů z i

 

která se koná dne 06. 5. 2023 ve 14.00 hod.

 v jezdeckém areálu JK Rubi a v sídle spolku Měnín 483, Měnín, prostor klubovny.

s tímto pořadem jednání:

 1. Zahájení členské schůze – posouzení schopnosti usnášení

 2. Volba předsedy členské schůze a zapisovatele

 3. Schválení rozpočtu Spolku na rok 2023

 4. Volba předsedy a místopředsedy Správní Rady a  volba předsedy a člena Výkonného výboru

 5. Projednání participace na akcích v roce 2023 – prezentace Lusitánů

 6. Ostatní

 7. Usnesení řádné členské schůze

 8. Závěr členské schůze

Informace k účasti na členské schůzi:

 

Prezence členů bude zahájena ve 14:00 hod. v místě konání členské schůze. Oprávnění k účasti a k výkonu členských práv na řádné členské schůzi má osoba, která je ke dni konání řádné členské schůze členem Spolku a prokáže svoji totožnost občanským průkazem. Zástupce člena spolku odevzdá u prezence písemnou plnou moc k zastupování s úředně ověřeným podpisem člena, ze které vyplývá rozsah oprávnění zmocněnce a prokáže se občanským průkazem. Všechny listiny tvořící přílohy pořadu jednání členské schůze budou řádným členům předloženy na vyžádání od předsedy správní rady. Pokud se chtějí dostavit nečlenové klubu žádáme o nahlášení na email lusitanoklubu z důvodů kapacity místnosti.

 

Zdůvodnění jednotlivých návrhů pořadu jednání:

 

 • Bod 1 a bod 2: Pro platnost jednání členské schůze je nutné posoudit usnášeníschopnost schůze a dále zajistit formální vedení a administraci schůze;

 

 • Bod 3: Správní rada v souladu se stanovami předkládá ke schválení návrh rozpočtu na rok 2023 a účetní závěrku roku 2022.

 

 • Bod 4:  obnova mandátu pro předsedu výkonného výboru Mgr. Pavlu Rubíčkovou, místopředsedu výkonného výboru Vladimíru Sůvovou, předsedu kontrolní komise: Ing. Evu Patočkovou a člena kontrolní komise Veroniku Srbovou.

 

 • Bod 5: Správní rada předkládá k vyjádření a ke schválení členské schůzi seznam plánovaných akcí na rok 2023 – prezentace Lusitánů;

 

 • Bod 6: Ponechán prostor pro ostatní návrhy a případnou diskusi přítomným členům spolku;

 

 • Bod 7: V souladu s platným zněním stanov je nutné přijmout usnesení k jednotlivým bodům schůze a tyto se všemi náležitostmi zapsat;

 

 •  Bod 8: Závěr schůze a poděkování přítomným členům.  

 

Návrhy usnesení:

 

 

Návrh usnesení:

 

 1. Členská schůze spolku Klub chovatelů koní Lusitano, z.s. je usnášeníschopná.

 2. Členská schůze spolku schválila předsedou členské schůze spolku pana/í Mgr. Pavla Rubíčková, zapisovatelem pana/í Veronika Srbová,

 3. Členská schůze Spolku schválila rozpočet Spolku na rok 2023 a účetní závěrku roku 2022.

 4. Členská schůze Spolku schválila s účinností od 6.5.2023 nový mandát pro předsedu výkonného výboru Mgr. Pavlu Rubíčkovou, místopředsedu výkonného výboru Vladimíru Sůvovou, předsedu kontrolní komise: Ing. Evu Patočkovou a člena kontrolní komise Veroniku Srbovou

 5. Členská schůze Spolku schválila seznam plánovaných akcí na rok 2023 – prezentace Lusitánů.

 6.  Členská schůze Spolku vzala na vědomí vyjádření jednotlivých členů spolku k diskutovaným tématům.

 7. Členská schůze Spolku přijala všechna usnesení projednaná pod body 1 – 6.   

 

 

 

V  Měníně 04. 04. 2023                                           

Mgr. Pavla Rubíčková                                                        

Předseda správní rady         

Platby členských příspěvků na r.2023

Odkaz na fotogalerie z III.Lusitano festivalu: 

fotograf Monika Špendlíková :

Odkaz na fotogalerie z III.Lusitano festivalu:

FOTOGRAF
MONIKA
ŠPENDLÍKOVÁ

FOTOFRAF
KATKA
SIKOROVÁ

1. část ke zhlédnutí  zde

2. část ke zhlédnutízde

3. část ke zhlédnutí zde

1. část ke zhlédnutí zde

2. část ke zhlédnutí zde

FOTOGRAF
VĚRA
ZIKAN

     ke zhlédnutí  zde

FOTOGRAF
KARLA
HUBNÍKOVÁ

1. část ke zhlédnutí zde

2. část ke zhlédnutí zde

Výsledky výstavy
III.Lusitano festival

III. LUSITANO  FESTIVAL
VÝSLEDKY VÝSTAVY rok. 2022

MI - roční hřebečci                 1. Ritmo do Morgado + Silver medal

                                                 2. Republico + Silver medal

                                                 3. Real Dos Pardinhos

M II - dvouletí hřebci              1. Qupidon libe.Vra

M V - hřebci 5l a starší            1. Navarro + Silver medal

 

ŠAMPION hřebců                    Best Stallion NAVARRO

 

F II - Klisny 2- leté                     1. Quinoa do Morgado

F III - klisny 3- leté                     1. Piňata do Morgado

                                                    2. Pura Magia

F IV - klisny s hříbaty                 1. Nefertiti + Silver medal

                                                    2. Istica

                                                    3. Jamaica

                                                    4. Lima de la Gesse

P I - hříbata                                1. Seshat

                                                    2. Samambaia

                                                    3. Sofistico

F V II - klisny pod sedlem          1. Iva

F VIII - klisny nebřezí                 1. Oeide JM + Silver medal

                                                    2. Orquidea

                                                    3. Negra

                                                    4. J-Dona Naranjita

ŠAMPIONKA klisen                   Best mare NEFERTITI

ŠAMPION VÝSTAVY                  Best horse in show NAVARRO

Platby členských příspěvků na r.2023

 

Vážení členové Klubu chovatelů koní lusitano, z.s.,

dovolujeme si vás upozornit na blížící se termín splatnosti členského příspěvku na následující rok 2023.

Platby na rok 2023 se přijímají do 15.2.2023.

Úhrady prosím zašlete tak, aby na účet klubu byly připsány do 15.2.2023.

Při platbě členských příspěvků 2023 uveďte do ,,Zprávy pro příjemce": ,,ČP 2023 a Vaše jméno a příjmení". 

Členské příspěvky 2023: 

Řádní členové ( majitelé chovných jedinců) : 2000 Kč

Přispívající členové ( majitelé koní dosud neuchovněných včetně valachů): 500 Kč

Členské příspěvky zašlete na účet číslo  : 290 643 812 / 0300

Děkujeme a těšíme se na spolupráci i v roce nadcházejícím, 

Lusitano klub Tým

 

 

 

 

 

 

 

III. Lusitano festival

10. 9. 2022
od 10:00
ZH Tlumačov

Svod a výstava koní Lusitano

 

Zápis klisen a hřebců do portugalské plemenné knihy

 

APSL mezinárodní komisaři

 

Předvedení koní všech věkových kategorií

* Další informace budou včas zveřejněny

III. MEZINÁRODNÍ PŘEHLÍDKA A SVOD KONÍ
PLEMENE LUSITANO V ČR 2022

 

ke zhlédnutí  zde

PŘIHLÁŠKA NA III. MEZINÁRODNÍ PŘEHLÍDKU A SVOD KONÍ PLEMENE

LUSITÁNO
ZH TLUMAČOV 10.9.2022

 

ke stažení  zde

275255530_1439751989788989_8930944208837358955_n.jpeg
bottom of page